Ceník

Předškolní děti

čtvrtek
1 lekce týdně
16:00 – 16:45cena 4500,- Kč
Jen velmi samostatné děti, které jsou schopné zvládnout pobyt v šatnách a na bazéně bez rodičů

Školní děti (6-18 let)

úterý
1 lekce týdně
16:00 – 16.50cena 4200,- Kč
úterý
1 lekce týdně
17:00 – 17:50cena 4200,- Kč
čtvrtek
1 lekce týdně
16:00 – 16:50cena 4200,- Kč
čtvrtek
1 lekce týdně
17:00 – 17:50cena 4200,- Kč
úterý + čtvrtek
2 lekce v týdně
16:00 – 16:50
nebo
17:00 – 17:50
cena 7300,- Kč
Školní děti 6-18 let

Plavání rodičů s dětmi

úterý
1 lekce týdně
pro 3leté (30min)
16:00 – 16:30cena 4200,- Kč
úterý
1 lekce týdně
pro 4leté a 5leté
začátečníci (40min)
16:30 – 17:10cena 4500,- Kč
úterý
1 lekce týdně
pro 6leté a starší
pokročilí (45min)
17:10 – 17:55cena 4500,- Kč
čtvrtek
1 lekce týdně
pro 4leté a starší (45min)
17:00 – 17:45cena 4500,- Kč

Plavání rodičů s dětmi

Vyplněnou přihlášku lze zaslat na ps.hloubetin@gmail.com nebo donést osobně 3. – 5., 9. – 12. září 2024 nebo do vyprodání kapacity kurzů, pozdější zápis na volná místa dle telefonické domluvy 14:00 – 17:30 hod. v kanceláři na plaveckém bazénu v Hloubětíně v 1. patře.

Platbu lze provést převodem na číslo účtu 2502670388/2010 (Fio banka a.s.) nebo hotově u zápisu.
Převodem neplaťte dříve než Vám bude přidělen variabilní symbol.

Kontaktní osoba:
Lucie Nováková tel.: 734 714 497 (plavání úterý a čtvrtek, plavání rodičů s dětmi)

Ochrana osobních údajů

Plavecká škola se jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem Přihláška souboru „kurzy září 23-24.docx“ – Přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č.1 ke smlouvě
Informace pro klienta při přijetí osobních údajů plaveckou školou

Správce osobních údajů
Plavecká škola Hloubětín s.r.o.
Tenisová 952/12, Praha 15, Hostivař
IČO: 19303971 email: ps.hloubetin@gmail.com

Právní základ pro zpracování
– Smlouva o poskytnutí plavecké výuky
– Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování:
Poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů
– Orgány veřejné moci (např. správní orgány)
– Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
– Pojišťovny v souvislosti s uplatněním práv a nároků subjektu údajů

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 563/1991 Sb. (o účetnictví), č. 235/2004 Sb. (zákon o
DPH), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – plavecké školy získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány. Klient má také právo, aby správce- plavecká škola bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli
doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – plavecké školy zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to
požádá.
Klient má právo, aby správce – plavecká škola v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – plavecké školy, třetí strany nebo
je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky
možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – plaveckou školou, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz)